Käännös: HATONN: MODERNIN MAAN IHMISEN ALKUKANTAINEN KASVUN TASO

HATONN

3.12.2019

Modernin Maan ihmisen alkukantainen kasvun taso

8.6.1992 #1   HATONN

En puhu teistä minään muuna kuin ”pikkuveljinä”, sillä ”tietämättömyys” ei ole sama asia kuin tyhmyys – mutta primitiivisinä? Ehkäpä! Te olette oppineet tarpeeksi tuhotaksenne, muttette tarpeeksi kunnostaaksenne. Missä te OLETTE ihmisen kehittymisen asteikolla? Muistutan teitä pleijadilaisten vanhimpien opetusten kautta, niin TE voitte nähdä, missä mahtaisitte olla asteikolla 1–7 tajunnan seitsemällä osiolla.

1.  ENSISIJAINEN ELÄMÄ:

    1)  Ensisijainen älyn ja hengen kehittyminen.

    2)  Ensisijainen älyn ja hengen ajattelu.

    3)  Ensisijainen järjellä ajattelu.

    4)  Ensisijainen älyn ja henkivoiman käyttöönotto.

    5)  Ensisijaiset järjelliset teot.

    6)  Ensisijainen tahtoajattelu ja tahtotoiminta.

    7)  Järjellä ehdollistettu elämän ohjaus.

Jo ajattelevat ja järkeilevät olennot pitävät näiden tasojen olentoja pidetään hulluina, idiootteina jne. Mutta todellisuudessa heidän henkensä ja älynsä eivät ole vielä henkisesti kehittyneet. (He ovat uusia henkiä, joiden täytyy ensin muodostaa itsensä oppimalla ja kokemalla.) [Oletteko jo hermostuneita???]

II. JÄRKEILTY ELÄMÄ:

    1) Ensisijainen järjen kehitys.

    2)  Toimiva järjen ymmärrys ja sen käyttö.

    3)  Ensisijainen korkeampien vaikutteiden tunnustaminen ja tajunta.

    4)  Uskomus korkeampiin vaikutteisiin ilman tietämystä.

    5)  Uskomus korkeampiin voimiin, taikausko, pahuuden pelko, Jumalan kunnioitus jne. (Itämisaika uskonnoille jne.)

    6)  [Tässä on se, mihin vanhemmat veljet asettavat keskiverron Maan ihmisolennon asteikolla.]  Ensisijainen todellisen todellisuuden tajunta. Tutkimus, tietäväinen kehitys. Ensimmäiset henkiset tajunnat ja niiden harjoittaminen. Henkiparannus, telepatia jne.

    7)  Ensisijainen tietämyksen ja viisauden kehitys.

III.  ÄLYKÄS ELÄMÄ

[Te löydätte tästä tämänhetkiset Maan olennot, jotka ovat ”koulutettu” tieteilijöinä jne. On olemassa muutama rajatapaus ja henkisiä oppineita osiossa noin tasoilla 2 ja 3, paitsi ”viisauden” osalta, kuten on ilmaistu. Tietämys vailla viisautta on yhteiskuntanne huomattava tila.]

    1)  Kehittynyt älyn kehitys. Korkea teknologia. Toinen henkisten voimien käyttö. Ensisijainen elinmuodon kehittäminen.

    2)  Tietämyksen, totuuden ja viisauden ymmärrys ja harjoittaminen. Hyväksyttyjen uskomusten hidas murtuminen.

    3)  Tietämyksen ja viisauden ensimmäinen käyttö.

    4)  Luonnon lakien tunnustaminen ja käyttö. Superteknologioiden kehitys. Toinen elävien olentojen luominen. [Hallituksenne eliitti on tällä tasolla teknologisen ylivertaisuuden ja massojen, kansalaistenne, kontrolloinnin kautta.]

    5)  Luonnollinen viisauden ja tietämyksen harjoittaminen tajuamalla henkiset voimat. Pidempi hyväksyttyjen uskomusten murtuminen. [Te ette todellakaan ole ”täällä” vielä, vai oletteko?]

    6)  Elämä tietäen viisaudesta, totuudesta ja logiikasta.

    7)  Ensisijainen tajunta todellisuudesta olevan absoluuttisen totta.

IV. TODELLINEN ELÄMÄ:

    1)  Selkeä tietämys todellisuudesta absoluuttisen totena.

    2)  Tajunta henkisestä tietämyksestä ja henkisestä viisaudesta.

    3)  Hengen tietämyksen ja viisauden käyttö.

    4)  Tajunta LUOMAKUNNAN ja sen lakien todellisuudesta.

    5)  Eläminen LUOMAKUNNAN lain mukaan. Hengen ja älyn puhdistus. Hengen velvollisuuden ja voiman tajunta. Uskomuksessa tehtyjen sokeiden hyväksymisien murtuminen.

    6)  Henkisten voimien opastettu ja kontrolloitu käyttö.

    7)  Ensimmäisten elävien luomusten luominen. [Eliittinne pääsi tähän vaiheeseen saakka puoli vuosisataa sitten, ja nyt teillä on kyky ”luoda” (valmistaa DNA:sta) elinmuotojen kopioita, mukaan lukien ihminen – joka tapauksessa teillä ei ole kykyä lisätä tai ”luoda” sieluenergiaa MISSÄÄN muodossa.]

V. LUOVA ELÄMÄ:

    1)  Elävien muotojen luominen ja kontrollointi.

    2)  Mekaanisten/orgaanisten elävien olentojen rakentaminen.

    3)  Henkinen kehitys voimille kontrolloida materiaalisia ja orgaanisia elinmuotoja.

    4)  Tahdolla ehdollistettu elämän hallinta kaikissa sen muodoissa ja lajeissa.

    5)  Tunnustuksien asema. Aikaisempien elämien muistelut, jne.

    6)  Viisauden kuninkaat. (Hyväksyy ”viisauden” ennen suurempaa voimaansa ”tietämystä”.)

    7)  Henkisen Rauhan tajunta universaalista rakkaudesta ja luovasta harmoniasta.

VI. HENKINEN ELÄMÄ:

    1)  Henkisen Rauhan, universaalien rakkauden ja luovan harmonian tunnustus ja käsitys.

    2)  Puhtaan Henkisen tietämyksen mukaan eläminen.

    3)  Henkinen luominen ja luomukset.

    4)  Hengen irrottaminen orgaanisesta materiasta.

    5)  Ensimmäinen puhtaasti Henkinen olemassaolo.

    6)  Lopullinen Henkinen olemassaolo.

    7)  Siirtyminen LUOMAKUNNAN tietoisuuteen.

VII. LUOMISELÄMÄ:

    1)  Nukkuminen seitsemän lepojakson aikana.

    2)  Herääminen ja luomisen aloitus Luomakunnassa LUOMISENA seitsemän jakson aikana.

    3)  Elävien muotojen luominen.

    4)  Uuden Hengen luominen parannuksena LUOMAKUNTAAN.

    5)  Suuren Hengen luominen LUOMAKUNNASSA.

    6)  LUOMAKUNNAN luominen uudelleen.

    7)  Korkeimman parantelun viimeinen saavutus 7. jakson aikana.

LUOMISEN UNI

Tämä on ”unen” jakso LUOMAKUNNASSA, ja se kestää seitsemän jaksoa/suurta aikaa.  Yksi jakso/suuri aika kestää noin 311.040.000.000.000 vuotta, kuten teidän laskujärjestelmillänne lasketaan. Meidän täytyy tarjota teille sitä, minkä TE voitte ymmärtää, sillä me käytämme vain kasvun ja kokemuksen ”sekvenssejä”. LUOMAKUNNAN unitilassa kaikki elämä ja koko universumi lakkaa olemasta tietoisuudessa. Juuri sen heräämisen jälkeen se alkaa luoda kaikkia asioita uudestaan. Unen aikana ei ole olemassa aikaa tai avaruutta. On olemassa vain ”ei mitään” tai tyhjää. Kun luovaa ajatusta ei ole, ei ole voimaa, ei aikaa eikä avaruutta. On olemassa vain kestoaika nimettömässä ei missään.

Älkää sekoittako tätä ”nolla”-aikaan Valon fotonivyöhykkeen kummallakaan reunalla. ”Fotonien” nolla-aika ilmaisee yksinkertaisesti kaikkien sähköpartikkeleiden neutralointia, kun niistä tulee ”valaistuja”, ja taajuudet vastaavat täsmäämään sellaisen muutoksen kehittymistä.


Lähteet:

PHOENIX JOURNAL 50 ”FROM DARKNESS INTO LIGHT, s. 75–77

http://www.fourwinds10.com/journals/pdf/J050.pdf

THE PHOENIX LIBERATOR, kesäkuun 9. päivä, v. 1992, Volume 19, Number 8, sivut 14–15.

http://phoenixarchives.com/liberator/1992/0692/060992.pdf

Transcribed into HTML format by R. Montana.

http://www.fourwinds10.com/siterun_data/spiritual/specific_channelings/creator_source/hatonn_-_aton/news.php?q=1575136800